REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
   1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych wybranych przez Użytkownika, konieczny do identyfikacji i uwierzytelnienia Użytkownika w procesie Logowania;
   2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   3. Konto – wydzielona dla Użytkownika część Serwisu umożliwiająca mu korzystanie z Serwisu, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
   4. Logowanie –proces identyfikacji i uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie;
   5. Polityka prywatności i plików cookies – dokument opisujący: cel, sposób i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, prawa Użytkowników przysługujące im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz rodzaje wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Usługodawca udostępnia Politykę prywatności i plików cookies pod adresem strony internetowej: https://fotospot.pl/polityka-prywatnosci/
   6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
   7. Rejestracja Konta – proces polegający na utworzeniu Konta w Serwisie przez Użytkownika;
   8. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem strony internetowej: https://fotospot.pl/ oraz na poszczególnych podstronach;
   9. Treści – materiały marketingowe, promocyjne i edukacyjne zamieszczone w Serwisie (w szczególności w ramach podstrony „Blog” oraz w newsletterze przesyłanym przez Usługodawcę na pocztę elektroniczną Użytkownika), mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi, w szczególności: zawartość stron internetowych Serwisu, obrazy (w tym fotografie), dokumenty PDF, materiały audiowizualne (w tym nagrania wideo), nagrania dźwiękowe, pliki flash, linki oraz wszelkie inne tego typu zasoby; 
   10. Usługa świadczona drogą elektroniczną lub Usługa – usługa świadczona na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę, drogą elektroniczną w ramach Serwisu, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 23.02.2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 576);
   11. Usługodawca – Paulina Gałązka-Sarota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PAULINA GAŁĄZKA-SAROTA PAULINETWIG, INPHOTO, z siedzibą w Krakowie, ul. Ojcowska 88, 31-344 Kraków, NIP: 9452143731, REGON: 365872243;
   12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6.02.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
   13. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. W przypadku Użytkowników, którzy w chwili Rejestracji Konta (lub w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług) nie ukończyli 16 lat wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Usługodawcy zgody rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Informacje ogólne
  1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:
   1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną,
   4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  1. Administratorem Serwisu jest Usługodawca.
  2. Serwis jest dostępny pod adresem strony internetowej: https://fotospot.pl/;
  3. Serwis stanowi platformę, na której udostępniane są materiały handlowe i marketingowe dotyczące usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Usługodawcę, a także towarów oferowanych do sprzedaży przez Usługodawcę. 
  4. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną jest dobrowolne i nieodpłatne.
  5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
  6. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie pod adresem strony internetowej: https://fotospot.pl/regulamin/, przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  9. Korzystając z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.
 3. Rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
   1. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi Rejestracji Konta w Serwisie;
   2. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zalogowania się do Konta w Serwisie;usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi edycji danych Konta;
   3. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi usunięcia Konta;
   4. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi uzyskiwania dostępu do Treści;
   5. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą wbudowanego w Serwisie formularza kontaktowego;
   6. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi rezerwacji terminu oraz rodzaju usługi świadczonej przez Usługodawcę za pomocą wbudowanego w Serwisie formularza rezerwacyjnego;
   7. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyszukiwania Treści za pomocą wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki;
   8. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi sortowania Treści za pomocą wbudowanych w Serwisie narzędzi informatycznych;
   9. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zapisania się na newsletter publikowany przez Usługodawcę za pośrednictwem formularza wbudowanego w Serwisie;
  1. Świadczenie Usług wskazanych w pkt 3.1 lit. c) – j) odbywa się w szczególności po dokonaniu Rejestracji Konta i zalogowaniu się do Konta. Świadczenie Usług, o których mowa powyżej, może odbywać się także w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, w szczególności poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy wbudowanych w Serwisie.
 4. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne są:
   1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) połączonego z siecią Internet;
   2. dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome;
   3. rozdzielczość ekranu komputera lub urządzenia mobilnego umożliwiająca prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;
   4. zainstalowany system operacyjny umożliwiający prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;
   5. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej;
   6. włączona obsługa plików cookies.
  2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. wysyłania Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikatów technicznych dotyczących działania Serwisu lub komunikatów prawnych dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcjonalności Serwisu;
   3. okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu.
  1. Usługodawca informuje Użytkownika o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat i/lub przesyłając na adres poczty elektronicznej Użytkownika stosowny komunikat – nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. 
  2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
  3. Użytkownik powinien być świadomy, że świadczenie Usług może zostać przerwane w przypadku nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania Użytkownika lub osób trzecich w trakcie korzystania z Usług.
 5. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
   1. zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
   2. zamieszczania w Serwisie treści powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego jego pracę, oddziaływania na Serwis;
   3. zakłócania normalnego korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników;
   4. podejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Użytkowników do Serwisu;
   5. Rejestracji fikcyjnych Kont w Serwisie;
   6. podejmowania nieautoryzowanego dostępu do Treści.
  2. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do:
   1. korzystania wyłącznie z własnego Konta;
   2. podania prawdziwych danych podczas Rejestracji lub edycji danych Konta;
   3. niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie;
   4. bezpiecznego przechowywania Hasła i danych dostępowych oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.
 6. Rejestracja Konta, Logowanie, edycja danych Konta i usuwanie Konta
  1. Rejestracja Konta Użytkownika polega na: 
   1. wypełnieniu przez Użytkownika i przesłaniu drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej Serwisu,
   2. potwierdzeniu, poprzez zaznaczenie właściwego okienka wyboru, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies,
   3. zaznaczeniu właściwego okienka wyboru w formularzu reCaptcha.
  2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące informacje:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. Hasło.
  3. Na etapie Rejestracji Konta Użytkownik ma możliwość potwierdzenia, poprzez zaznaczenie właściwego okienka wyboru, udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie stanowi warunku dokonania Rejestracji Konta i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  4. W celu ukończenia procesu Rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest aktywować link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę w wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Po ukończeniu procesu Rejestracji Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta.
  5. Dla danego Użytkownika może zostać zarejestrowane tylko jedno Konto, do którego musi być przypisany unikalny adres e-mail, co oznacza, że nie ma możliwości zarejestrowania więcej niż jednego Konta, podając adres e-mail, który jest aktualnie przypisany do Konta w Serwisie.
  6. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta, formularza logowania dostępnego na stronie głównej Serwisu.
  7. Zalogowany Użytkownik ma w Serwisie możliwość:
   1. edytowania jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska;
   2. zmiany adresu e-mail przypisanego do Konta (zmiana adresu e-mail wymaga ponownego aktywowania Konta);
   3. zmiany Hasła;
   4. usunięcia Konta z Serwisu (usunięcie Konta następuje w terminie 30 dni od przesłania stosownego żądania);
   5. rezerwacji terminu i rodzaju usługi za pośrednictwem udostępnionego formularza rezerwacyjnego wbudowanego w Serwisie;
   6. kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego wbudowanego w Serwisie.
 1. Treści
  1. Treści zamieszczone w Serwisie oraz w newsletterze przeznaczone są do własnego użytku, w szczególności w celach edukacyjnych Użytkownika. Zabronione jest wykorzystywanie Treści w celach komercyjnych.
  2. Dostęp do Treści następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni element architektury Serwisu albo poprzez zapisanie się na newsletter za pośrednictwem formularza wbudowanego w Serwisie. 
  3. W ramach Treści w Serwisie mogą być udostępniane (embedowane) pliki wideo zamieszczone w serwisach zewnętrznych zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca zamieszcza linki do innych serwisów, przy czym Użytkownik korzysta z tych serwisów wyłącznie na własne ryzyko. Usługodawca nie ma kontroli nad serwisami, do których prowadzą linki i nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w tych serwisach.
  4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści udostępnionych w Serwisie lub w newsletterze przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca nabył prawo do zamieszczenia ich w Serwisie lub w newsletterze. Użytkownikowi przysługuje niewyłączne prawo do korzystania z Treści zawartych w Serwisie oraz w newsletterze na warunkach określonych w Regulaminie. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z Treści, w szczególności w celu innym niż cel niekomercyjny (w tym edukacyjny), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną
  1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
  2. Na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług udostępnionych w Serwisie.
  3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie. 
  4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie (automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu), najpóźniej z chwilą usunięcia Konta.
  5. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie Usług (w tym tymczasowo zablokować Konto) w razie:
   1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
   2. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści nieprawdziwych, bezprawnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   3. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Regulaminie.
  6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług (w tym trwale usunąć Konto) w razie:
   1. powtarzających się przypadków, o których mowa w pkt 8.5. Regulaminu,
   2. braku aktywności Użytkownika w Serwisie, przez co rozumie się brak Logowania przez okres co najmniej 12 miesięcy od aktywowania Konta lub ostatniego Logowania Użytkownika,
  1. O zamiarze rozwiązania umowy o świadczenie Usług, Usługodawca poinformuje Użytkownika, wyznaczając mu 7 dniowy termin do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług.
  2. W razie rozwiązania umowy o świadczenie Usług Usługodawca jest uprawniony do usunięcia danych Użytkownika zapisanych na jego Koncie.
  3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@inphoto.pl.
 3. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy;
   3. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego;
   4. niedostępność Serwisu spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;
   5. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika lub w związku z nieuprawnionym dostępem do Konta Użytkownika, lub w związku z działaniami będącymi wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub ze względu na naruszenie przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
 4. Konsumenci
  1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia, może skorzystać ze wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przesyłając uzupełnione oświadczenie na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@inphoto.pl.
  2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem, iż w przypadku niektórych rodzajów usług Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności:
   1. umów o świadczeniu usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
  3. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o istnieniu platformy ODR, tj. narzędzia stworzonego przez ustawodawcę Unii Europejskiej celem polubownego i pozasądowego załatwienia sporów. Platforma dostępna jest pod adresem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  4. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w ramach Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Szczegółowe informacje o: celu, sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, prawach Użytkowników przysługujących im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz rodzajach wykorzystywanych w Serwisie plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: info@inphoto.pl, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.
  4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy udzielenia odpowiedzi.
 3. Zmiana Regulaminu
  1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
   1. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;
   2. w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad świadczenia Usług;
   3. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
  1. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.
  3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@inphoto.pl
 4. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe i oznaczenia indywidualizujące mogą być wykorzystywane jedynie za zgodą Usługodawcy.
  2. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  4. W przypadku ewentualnych sporów z Użytkownikami niebędących Konsumentami, związanych z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Oznaczenie Usługodawcy: Paulina Gałązka-Sarota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PAULINA GAŁĄZKA-SAROTA PAULINETWIG, INPHOTO, z siedzibą w Krakowie, ul. Ojcowska 88, 31-344 Kraków, NIP: 9452143731, REGON: 365872243,

Oznaczenie Użytkownika: _______________________________________________,

Adres e-mail: _______________________________________________,

Adres: _______________________________________________.

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Uwagi/Uzasadnienie (opcjonalne):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data, miejsce, podpis: _______________________________________________